Menu
Close Menu

Cymorth Ariannol

It’s ok to ask what financial support is available to you as a foster carer.

We are here to answer any and all questions you have.

Let’s talk about fostering finances.

Byddwch yn derbyn lwfans maethu hael pan fydd plentyn yn eich gofal. (As a foster carer you will receive a generous fostering allowance when a child is in your care.) Mae’n bosib na fydd rhaid i chi dalu treth ar y lwfans hwn.

Bydd angen i chi gofrestru’n hunangyflogedig a thalu cyfraniadau YG, ac efallai y bydd gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith.

Faint yw’r Lwfans Maethu?

Rydym yn gwerthfawrogi gofalwyr ein Teulu Maethu’r Asiantaeth Faethu Genedlaethol a’r plant yn eu gofal yn fawr, ac rydym yn credu ei bod hi’n bwysig iddynt gael ansawdd bywyd da. I drafod ein lwfans maethu ymhellach, ffoniwch ni ar 0800 044 3030.

Am beth mae’r lwfans yn talu?

Bwriedir iddo dalu holl anghenion pob plentyn maeth gan gynnwys bwyd, dillad, teithio, gweithgareddau, cynilon ac ati. Rydym yn darparu arweiniad clir ar y ffordd orau o wario’ch arian er mwyn i’r plentyn gael bywyd iach, hapus a chytbwys.

Fydd rhaid i mi dalu treth ar y lwfans?

At ei gilydd, mae gofalwyr maeth wedi eu heithrio rhag talu treth ar y lwfans maethu.

Yr eithriad yn hyn o beth fyddai pe baech yn ofalwr maeth sydd â nifer o leoliadau neu waith ychwanegol sy’n rhoi incwm i chi sy’n uwch na throthwy cyfredol y llywodraeth.

At ddibenion treth, ystyrir gofalwyr maeth yn hunangyflogedig.  Cewch ddysgu rhagor am hyn gan Gyllid a Thollau EM. (You can find out more about this from HM Revenue & Customs.)

Fydd rhaid i mi dalu Yswiriant Gwladol?

Rhaid i’r holl ofalwyr maeth gofrestru’n hunangyflogedig a thalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol.  Dysgwch ragor trwy gysylltu â’r llinell gymorth ar gyfer y rhai sydd newydd fynd yn hunangyflogedig. (Find out more by contacting the newly self-employed helpline.)

Ydw i’n gymwys ar gyfer credydau treth neu fudd-daliadau ychwanegol?

Mae maethu’n cyfrif yn hunangyflogaeth, felly efallai y bydd gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith yn ogystal â Chredyd Treth Plant os oes gennych eich plant eich hun.

Dysgwch ragor am gredydau treth a gweld a ydych yn gymwys.

Alla i hawlio unrhyw fudd-daliadau eraill?

I wybod a ydych yn gymwys ar gyfer unrhyw fudd-daliadau ychwanegol neu lwfansau maethu, cysylltwch â’r Adran Waith a Phensiynau (DWP). (To find out if you are eligible for any additional benefits or fostering allowances, please contact the Department for Work and Pensions (DWP).)

If you are interested in becoming a foster carer, find out more about how to go about fostering a child with National Fostering Group. You can start your fostering adventure with us today by enquiring online and someone will get back to you to start the process.

Start your fostering journey with National Fostering Group

Start your adventure

Talk to us and find out more

We run regular events all around the UK where you can chat to foster carers to discover what it’s like to foster a child and take your first step towards making a huge difference.

Attend a local event, call the team on 0800 044 3030, or request a call back. We’re happy to answer all your questions about becoming a foster carer, so get in touch to find out everything you need to know.

Alternatively, take a look at our frequently asked questions to learn more about fostering with us, or read our fostering stories to learn more about what fostering is like from some of our real-life foster carers.

Close
Close
Find out if you could be a foster carer
Find out if you could be a foster carer
In a few simple questions, you’ll know if you’re suitable to apply to become a foster carer.