Menu
Close Menu

Mathau o Ofal Maeth

Our carers provide many different types of foster care to meet the needs of children across the UK.

Y rhain yw’r mathau o ofal maeth a gynigiwn yn rheolaidd:

Maethu argyfwng

Mae lleoliadau maethu argyfwng yn digwydd ar fyr rybudd, pan fydd angen ailgartrefu plentyn ar unwaith am nad yw’n ddiogel iddo aros lle y mae.

Gofal maeth byrdymor

Weithiau, mae angen gofal maeth byrdymor dros dro cyn y gellir symud plant i leoliad tymor hwy. Gall gofalwyr maeth tebyg i chi helpu trwy roi i blant yr holl ofal a sylw y mae arnynt eu hangen wrth iddynt ymgartrefu yn eu cartref dros dro a pharatoi ar gyfer eu symud nesaf.

Maethu rhiant a phlentyn

Weithiau mae angen i rieni gael ychydig o gymorth ychwanegol wrth ofalu am eu plant, felly mae arnom angen gofalwyr sydd wrth law i helpu i ddatblygu eu sgiliau wrth ddysgu gennych chi. Fel rheol, mae’r lleoliadau hyn yn para 26 wythnos, ond gallant bara’n hwy. (These placements are typically 12 weeks long but may last longer.)

Lleoliadau pontio

Mae pontio yn fath o ofal maeth byrdymor sy’n digwydd pan fydd angen i fabanod neu blant ifanc iawn gael cartref dros dro cyn symud i rywle mwy parhaol. Efallai y gofynnir i chi ddarparu gofal maeth ar sail fyrdymor wrth i ni baratoi i symud plant yn ôl i’w teulu biolegol neu ddarganfod gofal hirdymor neu gartrefi parhaol trwy fabwysiadu.

Gofal maeth hirdymor

 

Weithiau, yr ateb gorau yw bod y plentyn yn aros gyda’r teulu maeth am nifer o flynyddoedd neu nes ei fod yn barod i ofalu amdano ei hun – yn yr achosion hyn, byddai angen gofal maeth hirdymor. Gan amlaf, bydd y plentyn yn dod yn aelod cadarn o’ch teulu am weddill eich oes.

Yn ystod proses asesiad maethu, byddwn yn siarad trwy unrhyw gwestiynau a phryderon a allai fod gennych am wahanol fathau o ofal maeth i sicrhau eich bod yn hollol gyffyrddus â’r lleoliadau maeth y gofynnwyd i chi fod yn gyfrifol amdanynt. Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant a chymorth parhaus i’ch helpu i baratoi ar gyfer lleoliadau mwy arbenigol, megis cwrs hyfforddi ar faethu rhiant a phlentyn. (We can also provide ongoing training and support to help you prepare for more specialist placements, such as a training course on parent and child fostering.)

Os hoffech wybod rhagor am faethu gyda Theulu Maethu’r Asiantaeth Faethu Genedlaethol, darllenwch ein harweiniad ar ddod yn ofalwr maeth, neu darllenwch ein  hanesion maethu go iawn i ddysgu rhagor am sut brofiad yw maethu mewn gwirionedd. Yn ogystal, mae gennym dudalen cwestiynau cyffredin , sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol. (We also have a frequently asked questions page, which is packed with helpful information.)

Talk to us and find out more

We’re happy to answer all your questions about becoming a foster carer, so get in touch to find out everything you need to know.

Start your fostering journey with National Fostering Group

Start your adventure

Talk to us and find out more

We run regular events all around the UK where you can chat to foster carers to discover what it’s like to foster a child and take your first step towards making a huge difference.

Attend a local event, call the team on 0800 044 3030, or request a call back. We’re happy to answer all your questions about becoming a foster carer, so get in touch to find out everything you need to know.

Alternatively, take a look at our frequently asked questions to learn more about fostering with us, or read our fostering stories to learn more about what fostering is like from some of our real-life foster carers.

Close
Close
Find out if you could be a foster carer
Find out if you could be a foster carer
In a few simple questions, you’ll know if you’re suitable to apply to become a foster carer.